Kategórie:
Motor

Kondicionér do motorového oleja (443 ml)

Kondicionér do motorového oleja - OCHRANA MOTORA.


Katalógové číslo: AGM

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 8.23 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.86 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Engine Tune-Up

Prísada vylepšuje mazacie a čistiace parametre motorového oleja. Znižuje trenie najviac namáhaných plôch pri bežnej prevádzke aj v extrémnych podmienkach (studené štarty, krátke prerušované jazdy, dlhšie jazdy pri vysokých otáčkach, atď.), Znižuje hlučnosť motora a predlžuje jeho životnosť. Zabraňuje tvorbe a usadzovaniu karbónu a nečistôt, udržuje v dokonalej čistote podstatné súčasti ako zdvihátka a vedenie ventilov, piestne krúžky ai. Ak sa aplikuje medzi dlhšími výmenami oleja, doplňuje všetky potrebné aditíva, ktoré olej stratil počas opotrebovania. Neobsahuje žiadne pevné častice. Odporúča sa pridávať najmä k minerálnym a polosyntetickým olejom v benzínových aj dieselových motoroch. Dávkovanie: 1 fľaša ku 4-6 litrom oleja.

 

Použitie:

Výrobok aplikujte otvorom na plnenie v pomere 1 fľašu na 4-6 litrov oleja, pričom dbajte, aby nedošlo k preplneniu

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P303 + P335 + P334

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Voľné častice odstráňte z kože. Ponorte do studenej vody / zabalte do vhkého obväzu. Okamžite volajte lekára.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P361

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.