Pasta na mokré čistenie rúk s abrazívom - citrus (400 g)

Extra silná čistiaca pasta na ruky, určená pre použitie v garážach, poľnohospodárskych a priemyselných prevádzkach.


Katalógové číslo: 612

Výrobca: Goop


MO cena vr. DPH: 5.54 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.62 EUR


Dostupnosť: skladom      

Pumice Hand Cleaner - Orange 400

Pasta na mokré čistenie rúk - citrus - s abrazívom. Extra silná čistiaca pasta na ruky, určená pre použitie v garážach, poľnohospodárskych a priemyselných prevádzkach, kde bežné čistiace prostriedky nestačia. Obsahuje iba biologicky odbúrateľné a k pokožke šetrné látky. Spoľahlivo rozpúšťa a odstraňuje všetku mastnotu, motorové a technické oleje, farby, tmely, epoxidy, asfalt atď. Abrazívnou zložkou je najjemnejši piesok z morského sopečného kameňa - pemza, ktorá pláva. Pemza neupcháva vodovodné odpady ako niektoré zdrsňujúce zložky, obsiahnuté v iných pastách.
Variant: štandard alebo citrus.
 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi