Kategórie:
Aditiva > Benzín

Čistič karburátora a palivovej sústavy (236 ml)

Prvotriedny čistiaci prostriedok karburátora a palivovej sústavy.


Katalógové číslo: 21201

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 5.54 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.62 EUR


Dostupnosť: skladom      

Carburetor & Fuel System Cleaner.

Čistič karburátora a palivovej sústavy. Prvotriedny čistiaci prostriedok karburátora a palivovej sústavy. Pravidelným užívaním zachováva karburátor, ventily a potrubia čisté a plne funkčné. Eliminuje ťažké štartovanie, nepokojný voľnobeh a zhasínanie motora, znižuje spotrebu paliva a obsah emisií vo výfukových plynoch. Bezpečný pre automobily s katalyzátorom.

Použitie:

Pridávajte pred tankovaním k benzínu v pomere 100 ml prípravku: 25 litrov paliva. Obsah fľaše stačí na ošetrenie 60 litrov benzínu.

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H224

Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi