Súprava na opravu čelného skla a autosvetiel

Úplne spoľahlivý výrobok na trvalú opravu väčšiny druhov poškodenia, čelného skla a svetiel.


Katalógové číslo: 90110

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 14.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 11.75 EUR


Dostupnosť: skladom      

Komponenty tejto súpravy sú podobné tým, aké sa používajú v špecializovaných servisoch a preto sú zárukou kvalitnej opravy. Sada je určená na opravu drobných poškodení ako sú bodové prierazy od kamienkov typu "oko" alebo "hviezda" do priemeru max. 3 cm, ale nie je vhodná pre opravu dlhých prasklín typu "pavúk".
Jednoduché použitie podľa podrobného návodu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovivideonávod