Súprava na opravu čelného skla a autosvetiel

Súprava na trvalú opravu väčšiny druhov poškodenia čelného skla a svetiel.


Katalógové číslo: 90110

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 14.45 EUR

Cena bez DPH 20%: 12.04 EUR


Dostupnosť: skladom      

Komponenty tejto súpravy sú podobné tým, aké sa používajú v špecializovaných servisoch a preto sú zárukou kvalitnej opravy. Výrobok je vhodný na odstránenie drobných poškodení (do priemeru max 3 cm) typu „oko“ alebo „hviezda“ (viď foto) a nedá sa použiť na dlhé praskliny typu „pavúk“. Pri oprave postupujte starostlivo podľa návodu.
1)    Súčasťou sady je živica citlivá na UV lúče (UV RESIN). Opravu vykonávajte na tienistom mieste, potom pre vytvrdnutie vystavte slnečnému svetlu.
2)    Pri zásahu musí mať čelné sklo izbovú teplotu! Podľa ročného obdobia zapnite pred opravou kúrenia či klimatizáciu na dosiahnutie prijateľnej hodnoty.
3)    Pri oprave používajte okuliare a ochranné rukavice. Dbajte, aby sa látka nedostala na lakované povrchy karosérie, aby ste predišli poškodeniu, prikryte kapotu vozidla. Ďalej budete potrebovať ostrý nôž alebo čepeľ a špendlík.

Použitie:
1)    Pomocou špendlíka odstráňte voľné úlomky skla z praskliny (obrázok 1). Plochu okolo poškodenia očistite a vysušte čistou textíliou alebo papierovým obrúskom.
2)    Z jednej strany samolepiaceho krúžku odstráňte kryciu fóliu a nalepte touto stranou a štítkom nahor na sklo tak, aby jeho vnútorný otvor ohraničoval stred alebo najhlbší bod praskliny (obrázok 2). Je dôležité, aby bola samolepka dôkladne prilepená na skle, preto ju pritlačte.
3)    dlúpnite druhú kryciu vrstvu a na samolepku pevne pritlačte podstavec, pričom dbajte, aby okraje a štítky oboch komponentov boli v zákryte (obrázok 4).
4)    Odstráňte viečko a odstrihnite špičku tuby so živicou (RESIN). Tubu potom vsuňte do hrdla podstavca a opatrným stlačením ho naplňte látkou tak, aby nedošlo k vytekaniu (obrázok 5). Zvyšok živice uzatvorte a uschovajte pre ďalšie použitie viď krok 8.
5)    Teraz vsuňte do hrdla podstavca injektor (obrázok 6) a zatiaľ čo ho jednou rukou pevne pridržujete, druhou rukou vytiahnite jeho piest a zaistite v spodnom záreze (obrázok 7). Na zaistenie slúžia drôtená klipsa nachádzajúca sa na injektore. Nechajte v tejto polohe 10 minút.
6)    Na niekoľko sekúnd vytiahnite injektor z podstavca a potom opäť pevne vsuňte späť. Zatiaľ čo ho jednou rukou pevne pridržiavate, druhou rukou stlačte jeho piest a zaistite v hornom záreze (obrázok 8). Nechajte v kľude v tejto polohe 20 minút.
7)    Odpojte a odložte injektor a ostrou čepeľou opatrne oddeľte jazýček podstavca vrátane samolepky od skla (obrázok 9). Uchopte za uvoľnený koniec a pomaly odlúpnite celý podstavec. Miesto vytrite do čista od prebytočnej živice. 
8)    Z tuby naneste 1-2 kvapky živice na stred praskliny a prikryte fóliou, ktorá je súčasťou sady (obrázok 10). Čepeľou vytlačte prípadné bubliny (obrázok 11). Premiestnite vozidlo na priame slnko a nechajte opravu vytvrdnúť asi 15-60 minút podľa intenzity slnečného svetla.
9)    Po vytvrdnutí odstráňte fóliu a prebytočnú živicu čepeľou. Sklo následne očistite liehovým čističom alebo obrúskom.


Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovivideonávod