Súprava na opravu dielov z hliníka a nerezovej ocele

Súprava na opravu dielov z hliníka a nerezovej ocele


Katalógové číslo: 90220

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 12.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.50 EUR


Dostupnosť: skladom      

Aluminium & Stainless Steel Repair Kit

Súprava na veľmi pevnú opravu dielov z hliníka a nerezovej ocele. Vhodná na prierazy (do priemeru 2,5cm) či trhliny (do dĺžky 8cm). Pri 20 ° C je oprava hotová do dvoch hodín. Tento epoxyd vytvrdne počas 10-15 minút. Plné vytvrdenie nastane za dve hodiny. Pracujte rýchlo, zmes živice začína tuhnúť už za dve minúty. Ak budete vykonávať opravu pri teplotách pod 4 ° C, predĺži sa čas tuhnutia zmesi.

 

Použitie:

1) Pred použitím musí byť opravovaná plocha čistá a suchá. Brúsnym papierom zdrsnite povrch do cca 2,5 cm okolo poškodeného miesta. Pri dlhej praskline je žiaduce navŕtať jej konce, aby nedošlo k jej ďalšiemu rozšíreniu. V prípade opravy väčších plôch odporúčame použiť jemnú kovovú mriežku, ktorá je súčasťou sady.
2) Dve zložky epoxy sa nachádzajú vo vankúšiku a sú od seba oddelené tenkým zvarom. Jeho pretrhnutie a premiešanie obsahu docielite jemným tlakom a hnetením medzi prstami. Pozor nemiešajte dlhšie ako dve minúty. Potom ihneď odstrihnite okraj vankúšika na vyznačenom mieste a zmes vytlačte do vaničky od obalu výrobku.
3) Pomocou priloženého štetca naneste rovnomernú vrstvu zmesi na poškodené miesto. Pokiaľ chcete použiť mriežku, umiestnite ju teraz cez prasklinu a naneste zvyšok epoxy s miernym presahom cez jej okraje. Pozor proces tuhnutia zmesi začína v rozmedzí 10-15 minút od premiešania zložiek, preto je žiaduce dokončiť opravu čo najrýchlejšie!
Záplatu nechajte vytvrdnúť 2 hodiny a zabrúste prípadné ostré hrany na jej okrajoch. Opravenú plochu je možné ďalej opracovať ako kov brúsiť, natierať a podobne.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi