Súprava na opravu dielov z hliníka a nerezovej ocele

Súprava na opravu dielov z hliníka a nerezovej ocele


Katalógové číslo: 90220

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 12.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.50 EUR


Dostupnosť: skladom      

Aluminium & Stainless Steel Repair Kit

Súprava na veľmi pevnú opravu dielov z hliníka a nerezovej ocele. Vhodná na prierazy (do priemeru 2,5cm) či trhliny (do dĺžky 8cm). Pri 20 ° C je oprava hotová do dvoch hodín. Tento epoxyd vytvrdne počas 10-15 minút. Plné vytvrdenie nastane za dve hodiny. Pracujte rýchlo, zmes živice začína tuhnúť už za dve minúty. Ak budete vykonávať opravu pri teplotách pod 4 ° C, predĺži sa čas tuhnutia zmesi.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice

P301 + P310

PRI POŽITÍ: Okamžite volejte lekára.

P331

Nevyvolávajte zvracanie.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi