Kategórie:
Mazivá a oleje

Biele lítiové mazivo spray (450 ml)

Multifunkčné mazivo na báze lítia, odolné proti vlhkosti a vyplaveniu.


Katalógové číslo: B07

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 8.70 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.25 EUR


Dostupnosť: skladom      

White Lithium Grease

Biele lítiové mazivo. Špičkové multifunkčné mazivo na báze lítia v rozprašovači - koncentrovaný, biely hustý tuk s dlhotrvajúcim účinkom, vysoko odolný proti vlhkosti a vyplavenie. Vhodný na ošetrenie kovových dielov i súčastí z plastických hmôt. Maže a chráni pred opotrebovaním kĺby, zámky, pánty, súkolia, lyžiny, tiahla, remenice, kladky, navijaky, strmene, zámky reťazí, ložiská, koncovky káblov atď. Užitočný pomocník pri údržbe automobilu, záhradných strojov, rybárske výbavy a veľa ďalšej techniky. Spray 340 ml

Použitie:

Pred použitím pretrepte! Nanášajte na požadované miesta pomocou hadičky zasunutej do hlavičky spreja.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi