Kategórie:
Údržba

Čistiaci spray na karburátor a iné časti motora (368 ml)

Prvotriedny čistiaci prostriedok karburátora a povrchových častí motora. Okamžite rozpúšťa gumené, lakové a olejové usadeniny.


Katalógové číslo: 22005

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 7.22 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.02 EUR


Dostupnosť: skladom      

Sprej na suché čistenie karburátora a iných častí. Prvotriedny čistiaci prostriedok karburátora a povrchových častí motora. Okamžite rozpúšťa gumené, lakové a olejové usadeniny, čím umožňuje rýchle a efektívne čistenie karburátora, automatického sýtiča, rozvodu kúrenia, výfukových ventilov, atď. Eliminuje ťažké štartovanie, nepokojný voľnobeh a zhasínanie motora, znižuje spotrebu paliva, predlžuje životnosť namáhaných dielov. Je bezpečný pre automobily s katalyzátorom.

 

Použitie:

Odstráňte kryt čisteného dielu a naneste prípravok na znečistené miesto. Majte vždy vypnutý motor, iba v prípade čistenia automatického sýtiča natočte po odstránení vzduchového filtra a krytu motor.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 066

Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie pokožky

H223

Horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi