Mazný kov na báze medi (anti-seize) spray (430 ml)

Špičkové mazivo na báze medi, obohatené o zmes mikročastíc hliníka a grafitu. Odoláva vysokým teplotám až do 1093 ° C.


Katalógové číslo: B11

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 11.42 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.52 EUR


Dostupnosť: skladom      

Copper Anti-Seize

Mazný kov na báze medi (anti-seize). Špičkové mazivo na báze medi, obohatené o zmes mikročastíc hliníka a grafitu. Odoláva vysokým teplotám až do 1093 ° C. Chráni pred zapečením a zadretím vplyvom korózie. Vhodný pre údržbu skrutkových spojov výfukového potrubia, hlavy valcov, brzdovej sústavy, zapaľovacích sviečok atď. - Umožňuje jednoduchú montáž aj demontáž po dlhšom období. Ideálny tiež pre ošetrenie rôznych klzných a posuvných plôch a kontaktov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi