Mazný kov na báze medi (anti-seize) spray (430 ml)

Špičkové mazivo na báze medi, obohatené o zmes mikročastíc hliníka a grafitu. Odoláva vysokým teplotám až do 1093 ° C.


Katalógové číslo: B11

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 11.76 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.80 EUR


Dostupnosť: skladom      

Copper Anti-Seize

Mazný kov na báze medi (anti-seize). Špičkové mazivo na báze medi, obohatené o zmes mikročastíc hliníka a grafitu. Odoláva vysokým teplotám až do 1093 ° C. Chráni pred zapečením a zadretím vplyvom korózie. Vhodný pre údržbu skrutkových spojov výfukového potrubia, hlavy valcov, brzdovej sústavy, zapaľovacích sviečok atď. - Umožňuje jednoduchú montáž aj demontáž po dlhšom období. Ideálny tiež pre ošetrenie rôznych klzných a posuvných plôch a kontaktov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi