Pozinková ochrana spray (369 ml)

Pozinková ochrana


Katalógové číslo: B13

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 12.27 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.23 EUR


Dostupnosť: skladom



      

Pozinkovaná ochrana. Spray s obsahom 99% čistého zinku a epoxy. Vytvára priľnavý film vhodný na ošetrenie a ochranu oprýskaných, popraskaných a skorodovaných plôch, najmä s pozinkovanú úpravou. Vhodný ako základná podkladová vrstva, či ako konečná úprava. Odoláva teplotám do 204 ° C, krátkodobo až do 316 ° C.

Použitie:

Pred použitím riadne pretrepte! Nanášajte pri izbovej teplote na čisté a suché povrchy vo viacerých tenkých vrstvách podľa potreby. Medzi jednotlivými aplikáciami dodržujte asi 15 minútové prestávky. Po dokončení nástreku nechajte vyschnúť najmenej 24 hodín. Spray pred uložením dlho prestrieknite dnom nahor, aby ste zamedzili jeho upchatiu pred ďalším použitím.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H361

Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa.

H373

Môže spôsobiť poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi