Mazivo na vonkajšie mechanizmy a súkolesia - spray 340 ml

Čierne mazivo s obsahom asfaltu


Katalógové číslo: B20

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 9.60 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.00 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Open Gear Lube

Čierne mazivo s obsahom asfaltu. Penetračný spray s obsahom asfaltu pre zvýšený ochranný faktor proti poveternostným vplyvom. Ideálne najmä pre údržbu vonkajších nechránených mechanizmov a techniky - vytláča vodu a je odolný proti vyplaveniu, nízkym aj vysokým teplotám až do 288 ° C

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H372

Spôsobuje poškodenie orgánov <alebo uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe>pri dlhšej alebo opakovanej expozícii <uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo>.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi