PTFE mazivo na reťaze spray (443 ml)

Mazivo s obsahom teflónu pre zvýšený ochranný faktor proti treniu.


Katalógové číslo: B31

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 9.91 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.26 EUR


Dostupnosť: skladom      

Chain Lube

PTFE sprej na reťaze. Prvotriedne mazivo s obsahom teflónu pre zvýšený ochranný faktor proti treniu a opotrebovaniu. Vytvára vysoko priľnavý číry film s dlhotrvajúcim účinkom. Vhodný na ošetrenie reťazí motocyklov a bicyklov, ozubených súkolí, kĺbov, ložísk atď. Odoláva teplotám do 141 ° C.

 

Použitie:

Pred použitím riadne pretrepte! Nanášajte na čisté a suché plochy pomocou hadičky zasunutej do hlavičky spreja.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H304

Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi