Kategórie:
Údržba

Vosk na remene spray (298 ml)

Vysoko účinný spray na ochranu a predĺženie životnosti všetkých gumových remeňov.


Katalógové číslo: B37

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 8.23 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.86 EUR


Dostupnosť: skladom      

Belt Dressing

Vosk na gumové remene. Vysoko účinný spray na ochranu a predĺženie životnosti všetkých gumových remeňov. Obnovuje pružnosť a priľnavosť a tým zabraňuje preklzávaniu a vŕzganiu zostárnutých remeňov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi