Vosk na remene spray (298 ml)

Spray na ochranu a predĺženie životnosti všetkých gumových remeňov.


Katalógové číslo: B37

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 8.23 EUR

Cena bez DPH 20%: 6.86 EUR


Dostupnosť: skladom      

Vosk na gumové remene. Vysoko účinný sprej na ochranu a predĺženie životnosti všetkých gumových remeňov. Obnovuje pružnosť a priľnavosť a tým zabraňuje preklzávaniu a vŕzganiu zostarnutých remeňov.

 

Použitie:

Pred použitím pretrepte! Nanášajte na požadované miesta pomocou hadičky zasunutej do hlavičky spreja.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H340

Môže spôsobovať genetické poškodenie

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi