Čistič elektroniky a elektrických kontaktov spray (447 ml)

Čistič kontaktov spray


Katalógové číslo: B39

Výrobca: BTS


MO cena vr. DPH: 7.06 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.88 EUR


Dostupnosť: skladom      

Electronic Cleaner 312ml

Čistič elektroniky a elektrických kontaktov. Profesionálny výrobok na čistenie elektrických kontaktov. Rýchlo a bezpečne odstraňuje mastnotu a všetky nečistoty bez zanechania stôp. Udržuje elektrické spoje plne funkčné.

 

Použitie:

Pred použitím riadne pretrepte! Dbajte, aby čistené zariadenie, spoje a kontakty boli odpojené od zdroja elektrického prúdu! Nanášajte na požadované miesto pomocou hadičky zasunutej do hlavičky spreja.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H315

Dráždi kožu.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi