Tmel na opravu výfuku (170 g)

Prípravok na utesnenie menších, mechanicky či koróziou vzniknutých trhlín v potrubí, alebo na miestach spojov a zvarov.


Katalógové číslo: 103

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 8.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Muffler Weld Repair & Sealer

Tmel na opravu výfuku. Prípravok na utesnenie menších, mechanicky či koróziou vzniknutých trhlín v potrubí, alebo na miestach spojov a zvarov. Eliminuje rezonujúce spoje a netesnosti výfukového systému, odoláva vysokým teplotám.

Dóza 184g

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi