Bandáž na opravu potrubia výfuku s kovovou záplatou (60 x 5 cm)

Obsahuje bandáž zo sklenených vlákien 60 cm + záplata z kovovej fólie.


Katalógové číslo: 151

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 3.86 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.22 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Súprava na opravu väčších otvorov a prasklín na potrubí a na tlmiči systému s kovovou záplatou.
Obsahuje bandáž zo sklenených vlákien 60 cm + záplata z kovovej fólie.
Odoláva vysokým teplotám výfukových plynov. 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi