Bandáž na opravu tlmiča výfuku s kovovou záplatou (130 x 5 cm)

Obsahuje bandáž zo sklenených vlákien 130 cm + záplata z kovovej fólie.


Katalógové číslo: 153

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.08 EUR


Dostupnosť: skladom      

Súprava na opravu väčších otvorov a prasklín na potrubí a na tlmiči systému (s kovovou záplatou).
Obsahuje bandáž zo sklenených vlákien 130 cm + záplata z kovovej fólie.
Odoláva vysokým teplotám výfukových plynov.
Vhodná na opravy katalyzátora.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi