Bandáž na opravu tlmiča výfuku s kovovou záplatou (130 x 5 cm)

Obsahuje bandáž zo sklenených vlákien 130 cm + záplata z kovovej fólie.


Katalógové číslo: 153

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.04 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.20 EUR


Dostupnosť: skladom      

Bandáž na opravu potrubia výfuku
Kompletná opravárenská sada vrátane kovovej záplaty na opravu a renováciu tlmiča a potrubia výfukového systému poškodených ako mechanicky (praskliny, diery), tak koróziou. Odoláva vysokým teplotám výfukových plynov. Vhodná na opravy katalyzátora.

Typ 151 Bandáž 60 cm x 5 cm
Typ 153 Bandáž 130 cm x 5 cm

 

Použitie:

Pred zahájením opravy musí byť výfuk studený. Oceľovou kefou či brúsnym papierom očistite poškodené miesto vrátane celého obvodu tlmiča alebo potrubia, na ktoré budete lepiť bandáž. Opravené miesto pretrite vlhkou utierkou. Rozstrihnite balenie tekutého aktivátora, ktorý je súčasťou sady a vložte bandáž na aspoň 5 minút do kúpeľa. Kovovou záplatou prekryte poškodené miesto as dostatočným presahom pevne omotajte bandážou. Do vytvrdenia zaistite priloženým drôtom. Na dosiahnutie maximálnej kvality opravy nechajte vytvrdnúť cez noc. Pokiaľ to nie je možné (núdzová oprava), nechajte motor bežať 10 minút vo voľnobehu, pričom dôjde k vytvrdnutiu teplom výfukových plynov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi