Bandáž na opravu výfuku maxi (280 x 7 cm)

Špeciálna extra silná bandáž na veľmi pevné opravy tlmičov a potrubia výfukového systému poškodených koróziou či mechanicky (praskliny, diery)


Katalógové číslo: 155

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 9.91 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.26 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálna extra silná bandáž na veľmi pevné opravy tlmičov a potrubia výfukového systému poškodených koróziou či mechanicky (praskliny, diery) pre väčšinu osobných automobilov, autobusov a nákladných automobilov. Možné použitie aj na niekoľko menších opráv. Odoláva vysokým teplotám výfukových plynov.
Bandáž 280 cm x 7 cm

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.