Bandáž na opravu výfuku maxi (280 x 7 cm)

Silná bandáž na veľmi pevné opravy tlmičov a potrubí výfukového systému.


Katalógové číslo: 155

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 10.08 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.40 EUR


Dostupnosť: skladom      

Bandáž na opravu výfuku.
Špeciálna extra silná bandáž na veľmi pevné opravy tlmičov a potrubí výfukového systému poškodených koróziou či mechanicky (praskliny, diery) pre väčšinu osobných áut, autobusov a nákladných automobilov. Možné použitie aj na niekoľko menších opráv. Odoláva vysokým teplotám výfukových plynov.
Bandáž 280 cm x 7 cm

 

Použitie:

Pred zahájením opravy musí byť výfuk studený. Bandáž nastrihajte na 60-70 cm dlhé pásy. Vytlačte z tuby všetok tekutý aktivátor do vhodnej nádoby. Podľa obrázku rozstrihajte tubu a vytvorte záplatu. Priložte záplatu na poškodené miesto a bandážou presiaknutou aktivátorom starostlivo s dostatočným presahom omotajte. Na dosiahnutie maximálnej kvality opravy nechajte vytvrdnúť cez noc. Pokiaľ to nie je možné (núdzová oprava), nechajte motor bežať 10 minút vo voľnobehu, pričom dôjde k vytvrdnutiu teplom výfukových plynov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi