Pasta na opravu a montáž výfuku (142 g)

Pasta na opravu a zacelenie škár a trhlín v spojoch, zvaroch a ohyboch potrubia.


Katalógové číslo: 160

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.21 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.34 EUR


Dostupnosť: skladom      

Pasta na opravu a montáž výfuku. Prípravok na zacelenie škár, trhlín a netesností výfukového systému, spôsobených mechanicky či koróziou v spojoch, zvaroch a ohyboch potrubia.
Odoláva vysokým teplotám a vibráciám. Vhodný tiež na zatmelenie spojov nových dielov.

 

Použitie:

Pred zahájením opravy musí byť výfukový systém studený. Poškodené miesto očistite od korózie a oleja. Naneste vhodné množstvo pasty na poškodené miesto a prstom upravte do ideálnej podoby. Po každej oprave nechajte vytvrdnúť cez noc.


Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné okuliare.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi