Dvojzložková súprava na lepenie držiaku spätného zrkadla 3 ml

Špeciálne dvojzložkové lepidlo na prilepenie spätného zrkadla.


Katalógové číslo: 11109

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 3.86 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.22 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálne dvojzložkové lepidlo s vynikajúcou odolnosťou proti vysokému tepelnému namáhaniu, pnutie a vibráciám. Vhodné tiež na spojenie všetkých kovových dielov so sklenenými povrchmi pri nábytku, v domácnosti atď.

 

Použitie:

Na vonkajšej strane čelného skla označte miesto, kam budete lepiť držiak. Z vnútornej strany starostlivo toto miesto očistite a odmastite a urobte tak aj pri držiaku zrkadla. Vyčkajte, až očistené miesta dokonale uschnú. Opatrne rozlomte sklenenú ampulku PRIMER chránenou papierovou krytkou. Počkajte 5 sekúnd, kým sa obsah ampulky vstrebe do buničiny a odstráňte papierový kryt. Látku naneste na lepenú plochu držiaka a nechajte vyschnúť 1-2 minúty. Odstrihnite špičku plastovej ampulky ADHESIVE a primerané množstvo naneste opäť iba na plochu držiaka zrkadla. Diel umiestnite na určené miesto a pridržte 30 sekúnd. Po ďalších 10 minútach je držiak pripravený na montáž zrkadla.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi