Plošné tesnenie spevňujúce (85 g)

Tmel na báze umelej živice pre pevné a trvalé spojenie plôch rôznych materiálov.


Katalógové číslo: 13009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.03 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.36 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tesniaci tmel na báze umelej živice je vhodný pre pevné a trvalé spojenie plôch rôznych materiálov. Odoláva vlhkosti, pôsobeniu olejov, pohonných hmôt, nemrznúcich zmesí a slabo koncentrovaných kyselín.

Teplotný rozsah: -54 až +218 ° C.

 

Použitie:

Plochy starostlivo očistite a na obe naneste tmel v tenkej vrstve 1,5-2 mm. Počkajte niekoľko minút kým vytlačená látka nie je zaschnutá na dotyk a pevne spojte. Tmel vytlačený pri spojení plôch starostlivo odstráňte nožom a liehovým čističom. Nechajte vytvrdnúť 60 minút. Tmel je tiež vhodný na opravy mechnicky poškodených pôvodných tesnení z rôznych materiálov

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P370 + P378

V prípade požiaru: Na uhasenie použite práškový hasiaci prístroj / piesok / oxid uhličitý.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi