Plošné tesnenie spevňujúce (85 g)

Tesniaci tmel na báze umelej živice je vhodný pre pevné a trvalé spojenie plôch rôznych materiálov.


Katalógové číslo: 13009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 3.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.25 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tesniaci tmel na báze umelej živice je vhodný pre pevné a trvalé spojenie plôch rôznych materiálov. Odoláva vlhkosti, pôsobeniu olejov, pohonných hmôt, nemrznúcich zmesí a slabo koncentrovaných kyselín.

Teplotný rozsah: -54 až +218 ° C.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P370 + P378

V prípade požiaru: Na uhasenie použite práškový hasiaci prístroj / piesok / oxid uhličitý.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi