Mazný kov na báze medi (227 g)

Prvotriedne mazivo s obsahom medi na ošetrenie skrutkových spojov.


Katalógové číslo: 13010

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 11.59 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.66 EUR


Dostupnosť: skladom      

Mazný kov (Anti-Seize)  Anti-Seize Thread Lubricant 
Prvotriedne mazivo s obsahom medi na ošetrenie skrutkových spojov.
Odoláva vysokým teplotám až do 1093 ° C.
Chráni pred zapečením a zadretím vplyvom korózie.
Umožňuje jednoduchú demontáž aj po dlhšom období.
dóza 227ml

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi