Mazný kov na báze medi (227 g)

Prvotriedne mazivo s obsahom medi na ošetrenie skrutkových spojov.


Katalógové číslo: 13010

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 12.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.08 EUR


Dostupnosť: skladom      

Mazný kov (Anti-Seize)  Anti-Seize Thread Lubricant 

Prvotriedne mazivo s obsahom medi na ošetrenie skrutkových spojov. Odoláva vysokým teplotám až do 1093 °C. Umožňuje jednoduchú montáž a demontáž aj po dlhšom období. Chráni pred zapečením a zadretím vplyvom korózie.
Dóza 227ml

 

Použitie:

Nanášajte z tuby alebo štetcom na čisté a suché závity pred ich montážou. Vhodný pre skrutkové spoje výfukového potrubia, hlavy valcov, brzdovej sústavy, zapaľovacích sviečok atď.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi