Mazný kov na báze medi (28 g)

Prvotriedne mazivo s obsahom medi na ošetrenie skrutkových spojov.


Katalógové číslo: 13109

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.50 EUR


Dostupnosť: skladom      

Mazný kov (Anti-Seize) Anti-Seize Thread Lubricant

Prvotriedne mazivo s obsahom medi na ošetrenie skrutkových spojov.
Odoláva vysokým teplotám až do 1093 st. C.
Chráni pred zapečením a zadretím vplyvom korózie.
Umožňuje jednoduchú demontáž aj po dlhšom období.
tuba 28g

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H400

Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi