Pasta na zabrusovanie,leštenie a lapovanie (42 g)

Jemná a hrubá pasta na finálnu úpravu kovových plôch.


Katalógové číslo: 13209

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.54 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.62 EUR


Dostupnosť: skladom      

Metal Grinding Compoud

Pasta na zabrusovanie, leštenie a lapovanie. Dvojzložkový výrobok (jemná a hrubá pasta) na finálnu úpravu kovových plôch.
Účinná tiež na tvrdené chróm-kobaltove povrchy.

Tuba 42g

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi