Epoxidová spájka na chladič a palivové nádrže (20 g)

Dvojzložkový Epoxidový tmel na rýchlu a trvalú opravu bežných prasklín a prierazov bez nutnosti demontáže poškodeného dielu.


Katalógové číslo: 62020

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.50 EUR


Dostupnosť: skladom      

Gas Tank Repair.

Studená spájka na utesnenie chladiča a palivovej nádrže.

Dvojzložkový Epoxidový tmel na rýchlu a trvalú opravu bežných prasklín a prierazov bez nutnosti demontáže poškodeného dielu.
Spoľahlivo zacelí otvory do priemeru niekoľkých centimetrov.
Odoláva vlhkosti a pôsobeniu benzínu aj motorovej nafty.
Vhodné na kovové aj plastové nádrže.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H332

Škodlivý pri vdýchnutí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi

videonávod