Plošné tesnenie stálopružné (85 g)

Tesniaci tmel na báze umelej živice vytvára elastický film pre pružné a ľahko demontovateľné spojenie plôch z rôznych materiálov.


Katalógové číslo: 23009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 3.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.25 EUR


Dostupnosť: skladom      

Tesniaci tmel na báze umelej živice vytvára elastický film pre pružné a ľahko demontovateľné spojenie plôch z rôznych materiálov. Odoláva vlhkosti, pôsobeniu olejov, pohonných hmôt, nemrznúcich zmesí a slabo koncentrovaných kyselín. Teplotný rozsah: -54 až + 218 ° C.


Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 211

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

H224

Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi