Plošné tesnenie stálopružné (85 g)

Tmel na báze umelej živice pre spojenie plôch z rôznych materiálov.


Katalógové číslo: 23009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.03 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.36 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Tesniaci tmel na báze umelej živice vytvára elastický film pre pružné a ľahko demontovateľné spojenie plôch z rôznych materiálov. Odoláva vlhkosti, pôsobeniu olejov, pohonných hmôt, nemrznúcich zmesí a slabo koncentrovaných kyselín. Teplotný rozsah: -54 až + 218 ° C.

 

Použitie:

Plochy starostlivo očistite a na obe naneste tmel v tenkej vrstve 1,5-2 mm. Počkajte niekoľko minút kým vytlačená látka nie je zaschnutá na dotyk a pevne spojte. Tmel vytlačený pri spojení plôch starostlivo odstráňte nožom a liehovým čističom. Nechajte v kľude 60 minút. Tmel je tiež vhodný na opravy mechanicky poškodených pôvodných tesnení z rôznych materiálov. V tomto prípade starostlivo vtlačte primerané množstvo prípravku do miesta netesnosti a nechajte v kľude 60 minút.

 


Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 211

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

H224

Mimoriadne horľavá kvapalina a pary.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi