Zaistenie skrutkových spojov modré - stredne pevné (6 ml)

Je vhodné pre zaistenie menej namáhaných spojov a spojov s predpokladom častejšej demontáže bez nutnosti použitia profesionálneho náradia.


Katalógové číslo: 24569

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.50 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.58 EUR


Dostupnosť: skladom      

Anaeróbne lepidlo zabraňujúce samovoľnému uvoľňovaniu skrutkových spojov z dôvodov vibrácie, otrasov, pohybu.
Odpadá nutnosť použitia poistných matíc, rozperných a pružných poistných podložiek.
Zároveň chráni spoje pred koróziou, odolávajú vlhkosti, pôsobeniu prevádzkových kvapalín a teplotám v rozmedzí -54 ° C do + 149 ° C.
Je vhodný pre zaistenie menej namáhaných spojov a spojov s predpokladom častejšej demontáže bez nutnosti použitia profesionálneho náradia.


Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi