Zaistenie skrutkových spojov červené - extra silné (36 ml)

Na zaistenie vysoko namáhaných spojov bez predpokladu demontáže.


Katalógové číslo: 27536

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 19.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 16.58 EUR


Dostupnosť: skladom      

Anaeróbne lepidlá zabraňujúce samovoľnému uvoľňovaniu skrutkových spojov z dôvodov vibrácie, otrasov, pohybu. Odpadá nutnosť použitia poistných matíc, rozperných a pružných poistných podložiek. Zároveň chráni spoje pred koróziou, odolávajú vlhkosti, pôsobeniu prevádzkových kvapalín a teplotám v rozmedzí -54 °C do + 149 °C.Je vhodný pre zaistenie vysoko namáhaných spojov a spojov bez predpokladu budúcej demontáže. Ideálne pre zaistenie závrtných a rozperných skrutiek. Uvoľnenie spoja je možné len s použitím profesionálneho náradia.

 

Použitie:

Pred použitím zatraste. Na čisté a suché závity oboch dielov naneste primerané množstvo prípravku a ihneď dokončite utiahnutie spoja. Pre maximálny účinok nechajte vytvrdnúť 3 hodiny.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P202

Nepoužívajte, kým si neprečítate a nepochopíte všetky bezpečnostné opatrenia.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi