Zaistenie skrutkových spojov červené - extra silné (6 ml)

Je vhodný pre zaistenie vysoko namáhaných spojov a spojov bez predpokladu budúcej demontáže.


Katalógové číslo: 27569

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.92 EUR


Dostupnosť: skladom      

Anaeróbne lepidlá zabraňujúce samovoľnému uvoľňovaniu skrutkových spojov z dôvodov vibrácie, otrasov, pohybu.
Odpadá nutnosť použitia poistných matíc, rozperných a pružných poistných podložiek.
Zároveň chráni spoje pred koróziou, odolávajú vlhkosti, pôsobeniu prevádzkových kvapalín a teplotám v rozmedzí -54 °C do + 149 °C.

Je vhodný pre zaistenie vysoko namáhaných spojov a spojov bez predpokladu budúcej demontáže.

Ideálne pre zaistenie závrtných a rozperných skrutiek.
Uvoľnenie spoja je možné len s použitím profesionálneho náradia.


Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H302

Škodlivý po požití.

H312

Škodlivý pri kontakte s pokožkou.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H335

Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi