Dvojzložkový epoxidový tmel univerzálne (56 g)

Tmel na rýchle a trvalé opravy poškodených a rozlomených predmetov.


Katalógové číslo: 44029

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 7.06 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.88 EUR


Dostupnosť: skladom      

Magnum Steel - Blister Card Magnum

Epoxid oceľ a kov. Dvojzložkový epoxidový tmel pre rýchle a trvalé opravy poškodených a rozlomených predmetov. Má vynikajúce plniace vlastnosti - spoľahlivo priľne a vytvrdne v pevnú hmotu, ktorá sa nezmršťuje a dá sa mechanicky opracovávať (brúsiť, vŕtať, natierať). Spoje a výplně odolávajú vlhkosti, pôsobeniu chemikálií a teplotám v rozmedzí -40 až 121 ° C
Tmel na opravu dielov z  ocele, železa a liatiny, hliníka, medi, mosadze, dreva, skla, keramiky a väčšiny druhov plastických hmôt.

Farba výplne: kovovo šedá.
Tyčinka v blistre 57g.

 

Použitie:

Pred zahájením opravy očistite poškodené miesto od prachu a mastnoty. Pre pevnejšie spojenie zdrsnite plochy brúsnym papierom. Oddeľte primerané množstvo tmelu a hnetením dôkladne premiešajte obe zložky. Ihneď nanášajte a podľa potreby pridržte na požadovanom mieste 3-5 minút. Pre dokonalú opravu nechajte vytvrdnúť 60 minút pri teplote 21 °C.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi