Kategórie:
Motor

Výplach motora (887ml)

Prvotriedna prísada na dôkladné vyčistenie motora automobilu.


Katalógové číslo: 21001

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 11.42 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.52 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

Prvotriedna prísada na dôkladné vyčistenie motora automobilu od usadenín a nečistôt, vytvárajúcich sa bežným opotrebovaním motorového oleja. Dokáže uvoľniť zapečené súčasti a zanesené kanáliky, udržiava kľukovú skriňu v čistote a tým napomáha správnej cirkulácii a plnohodnotnej výmene oleja. Pridáva sa do všetkých typov starého motorového oleja pred jeho výmenou, doba aplikácie je len 5 minút!

 

Použitie:

Pred zamýšľanou výmenou oleja ohrejte motor na prevádzkovú teplotu. Motor vypnite a obsah fľaše pridajte otvorom na plnenie k starému oleju. Potom naštartujte a nechajte bežať 5 minút vo voľnobehu. Starý, znečistený olej a olejový filter vymeňte za nové. Obsah fľaše vystačí na vyčistenie motora u bežného osobného automobilu (4-6 litrov oleja).

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P103

Pred použitím si prečítajte etiketu.

P262

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom.

P270

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P310

PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P332 + P313

Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.