Rýchleschnúce číre epoxidové lepidlo (28 g)

Rýchloschnúce lepidlo na trvalé opravy pre rôzne materály.


Katalógové číslo: 43109

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.50 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

5 Minute Clear Epoxy

Rýchloschnúce lepidlo na trvalé opravy a spojenie dielov z kovu, dreva, gumy, skla, keramiky a väčšiny plastov.
Vytvára veľmi pevný číry spoj odolný proti vlhkosti, pôsobeniu benzínu, olejov, rôznych rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov.
Odolnosť tlak / teplota: 105kg / cm2 / 105 ° C.
Tuba 28 g

 

Použitie:

Lepené či opravované plochy musia byť suché, zbavené mastnoty a nečistôt. Použite primerané a rovnaké množstvo oboch zložiek, ktoré pred aplikáciou starostlivo premiešajte po dobu 30-60 sekúnd. Látku naneste na obe plochy, pevne spojte a zaistite na 4-5 minút pred uvoľnením. Pre maximálnu pevnosť spoja nechajte vytvrdnúť 6 hodín. Dbajte, aby ste pri manipulácii s výrobkom nezamenili uzávery tub.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi