Rýchleschnúce číre epoxidové lepidlo (28 g)

Rýchloschnúce lepidlo na trvalé opravy a spojenie dielov z kovu, dreva, gumy, skla, keramiky a väčšiny plastov. Vytvára veľmi pevný číry spoj odolný proti vlhkosti, pôsobeniu benzínu, olejov, rôznych rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov.


Katalógové číslo: 43109

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.20 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.50 EUR


Dostupnosť: 10 dní



      

5 Minute Clear Epoxy

Rýchloschnúce lepidlo na trvalé opravy a spojenie dielov z kovu, dreva, gumy, skla, keramiky a väčšiny plastov.
Vytvára veľmi pevný číry spoj odolný proti vlhkosti, pôsobeniu benzínu, olejov, rôznych rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov.

Odolnosť tlak / teplota: 105kg / cm2 / 105 ° C.
Tuba 28 g

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi