Rýchloschnúce epoxidové lepidlo na oceľ a kovy (57 g)

Lepidlo na veľmi pevné spojenie a opravy kovových dielov.


Katalógové číslo: 44209

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.04 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.20 EUR


Dostupnosť: skladom      

4 Minute Steel

Dvojzložkový rýchloschnúci epoxid - tekutý kov.
Špeciálne lepidlo na veľmi pevné spojenie a opravy kovových dielov, odštiepené kusy, praskliny.
Použiteľný aj na materiály ako sklo, kameň, betón, drevo.
Epoxid tuhne do kovovej tvrdosti a výplň možno opracovávať ako kov - brúsiť, vŕtať, natierať, atď.
Odoláva vlhkosti, pôsobeniu väčšiny chemikálií, vysokým tlakom a vibráciám.

Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 4 min. / 24 hod.
Odolnosť tlak / teplota: 211 kg / cm2 / 148 ° C.
Tuba 57 gramov

 

Použitie:

Lepené či opravované plochy musia byť suché, zbavené mastnoty a nečistôt. Použite primerané a rovnaké množstvo oboch zložiek, ktoré pred aplikáciou starostlivo premiešajte. Pri lepení naneste látku na obe plochy, pevne spojte a zaistite na 4-5 minút pred uvoľnením. Pre maximálnu pevnosť spoja nechajte vytvrdnúť 6 hodín.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P261

Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/ hmly/pár/aerosólov.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P272

Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi