Dvojzložkové epoxy lepidlo 1 minútové

Nestekavé lepidlo, vhodné na spojenie zvislých plôch mnohých materiálov.


Katalógové číslo: 21245

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.88 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.90 EUR


Dostupnosť: skladom      

Epoxid - 1 min. Epoxy System - 60 Second

Viacúčelové dvojzložkové lepidlo na veľmi rýchle spojenie plôch či opravy rozlomených a inak poškodených dielov z materiálov: - Tkaniny a poťahované textílie - Sklo - Kov - Plastické hmoty - Guma a vinyl. Vytvára číry, pevný spoj odolný voči vlhkosti a vibráciám.

Použitie:

Pred použitím musia byť lepené plochy čisté a suché. Pre pevnejšie spojenie zdrsnite povrchy brúsnym papierom. Otočte aplikátor tryskami nahor, odlomte zdvojené viečko, ktoré starostlivo uschovajte a nechajte uniknúť vzduchové bubliny. Na vhodný úlomok lepenky, kartónu či inej pracovnej plochy vytlačte potrebné množstvo prípravku. Ťahom nasajte do aplikátora vzduch, očistite trysky a nasaďte viečko.
Dôkladne premiešajte obe zložky - použite mixačnú tyčinku, ktorá je súčasťou výrobku a oddelí sa pri vytláčaní lepidla. Akonáhle sú zložky správne premiešané, modré sfarbenie mizne. Je nevyhnutné ihneď zahájiť lepenie, pretože zmes tuhne počas 60 sekúnd! Pre dokonalý účinok nechajte spoj vytvrdnúť 60 minút. Odoláva teplotám do 93 °C. Nevhodný na lepenie plastických hmôt na báze polyetylénu a polypropylénu.

Farba spoja: číra
Čas tuhnutia / vytvrdenia: 1 minúta / 1 hodina
Odolnosť tlak/teplota: 88kg/cm2 / 93°C

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P310

Okamžite volajte lekára

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi