Dvojzložkové epoxy lepidlo 5 minút

Lepidlo na rýchle spojenie plôch z materiálov: textil, sklo, kovy, sklolaminát, guma.


Katalógové číslo: 46409

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.88 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.90 EUR


Dostupnosť: skladom      

Epoxid 5 minut Epoxy System - 5 Minute

Lepidlo na rýchle spojenie plôch z materiálov: textil, sklo, kovy, sklolaminát, guma.
Farba spoja: priezračná
Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 5min. / 1 hodina
Odolnosť tlak / teplota: 105kg / cm2 / 93 ° C
Striekačka 25ml.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi