Dvojzložkové epoxy lepidlo 5 minút Gél

Nestekavé lepidlo, vhodné na spojenie zvislých plôch mnohých materiálov.


Katalógové číslo: 21045

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 6.05 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.04 EUR


Dostupnosť: skladom      

Epoxy System - 5 Minute Gel - Epoxid  5 Min gel

Nestekavé lepidlo, vhodné najmä na spojenie zvislých plôch z materiálov: textil, kovy, plasty, guma.
Ideálne na rýchle uchytenie rôznych emblémov, štítkov, menoviek atď. Má vysokú plniacu schopnosť - spoľahlivo tuhne aj v silnejšej vrstve, ktorá sa nezmršťuje.
Farba spoja: krémová
Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 5 min. / 1 hodina
Odolnosť tlak / teplota: 175 kg / cm2 / 93 ° C
Striekačka 25 ml.

 

Použitie:

Pred použitím musia byť lepené plochy čisté a suché. Pre pevnejšie spojenie zdrsnite povrchy brúsnym papierom. Otočte aplikátor tryskami nahor, odlomte zdvojené viečko, ktoré starostlivo uschovajte a nechajte uniknúť vzduchové bubliny. Do vaničky, ktorá je súčasťou plast. krytu obalu vytlačte potrebné množstvo prípravku.
Ťahom nasajte do aplikátora vzduch, očistite trysky a nasaďte viečko. Dôkladne premiešajte obe zložky - použite mixačnú tyčinku, ktorá je súčasťou výrobku a oddelí sa pri vytláčaní lepidla. Zmes tuhne počas 5 minút, pre dokonalý účinok nechajte lepený spoj vytvrdnúť 60 minút. Odoláva teplotám do 93 °C. Nevhodný na lepenie plastických hmôt na báze polyetylénu a polypropylénu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi