Dvojzložkové epoxy lepidlo univerzálne

Lepidlo na veľmi pevné spojenie plôch z materiálov: textil, keramika, sklo, kovy, betón. Lepšie odoláva pôsobeniu prevádzkových kvapalín automobilu a slabo koncentrovaných chemikálií.


Katalógové číslo: 31345

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.88 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.90 EUR


Dostupnosť: skladom      

Epoxy System - Clear Weld

Epoxid univerzálne lepidlo na veľmi pevné spojenie plôch z materiálov: textil, keramika, sklo, kovy, betón.
Lepšie odoláva pôsobeniu prevádzkových kvapalín automobilu a slabo koncentrovaných chemikálií.

Farba spoja: priezračná
Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 30 min. / 8 hodín
Odolnosť tlak / teplota: 175 kg / cm2 / 93 ° C
Striekačka 25 ml.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H302

Škodlivý po požití.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H361fd

Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

H410

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi