Dvojzložkové epoxy lepidlo na oceľ a kovy

Lepidlo na veľmi pevné spojenie plôch všetkých kovov.


Katalógové číslo: 47709

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 6.05 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.04 EUR


Dostupnosť: skladom      

Epoxy System  - Steel Weld - Epoxid na kovy

Lepidlo na veľmi pevné spojenie plôch z akýchkoľvek kovov - opravy a vyplňovanie prasklín a nerovností.
Obsahuje kovové mikročastice a po vytvrdnutí možno spoj opracovávať ako kov.

Farba spoje: čierna
Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 2 hodiny / 16 hodín
Odolnosť tlak / teplota: 175 kg / cm2 / 121 ° C
Striekačka 25ml.

 

Použitie:

Pred použitím musia byť lepené plochy čisté a suché. Pre pevnejšie spojenie zdrsnite povrchy brúsnym papierom. Otočte aplikátor tryskami nahor, odlomte zdvojené viečko, ktoré starostlivo uschovajte a nechajte uniknúť vzduchové bubliny. Do vaničky, ktorá je súčasťou plast. krytu obalu, vytlačte potrebné množstvo prípravku. Ťahom nasajte do aplikátora vzduch, očistite trysky a nasaďte viečko.
Dôkladne premiešajte obe zložky - použite mixačnú tyčinku, ktorá je súčasťou výrobku a oddelí sa pri vytláčaní lepidla. Zmes tuhne počas 2 hodín, pre dokonalý účinok nechajte lepený spoj vytvrdnúť 16 hodín. Odoláva teplotám do 121 °C. Nevhodný na lepenie plastických hmôt na báze polyetylénu a polypropylénu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 205

Obsahuje epoxidové zložky. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H411

Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P260

Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/…

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi