Dvojzložkové epoxy lepidlo na plasty

Lepidlo na veľmi pevné spojenie plôch z takmer väčšiny plastov, keramiky, skla, sklolaminátu, kovov.


Katalógové číslo: 47809

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 6.00 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Epoxy System - Plastic Weld

Epoxid na plasty.
Lepidlo na veľmi pevné spojenie plôch z takmer väčšiny plastov, keramiky, skla, sklolaminátu, kovov.

Farba spoja: biela
Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 15 min. / 1 hodina
Odolnosť tlak / teplota: 245 kg / cm2 / 93 ° C
Striekačka 25 ml.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H225

Veľmi horľavá kvapalina a pary.

H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P271

Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi