Dvojzložkové epoxy lepidlo na plasty

Lepidlo na veľmi pevné spojenie plôch nielen plastov.


Katalógové číslo: 47809

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 6.00 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Epoxy System - Plastic Weld

Epoxid na plasty.
Lepidlo na veľmi pevné spojenie plôch z takmer väčšiny plastov, keramiky, skla, sklolaminátu, kovov.

Farba spoja: biela
Čas tuhnutia / vytvrdnutie: 15 min. / 1 hodina
Odolnosť tlak / teplota: 245 kg / cm2 / 93 ° C
Striekačka 25 ml.

 

Použitie:

Pred použitím musia byť lepené plochy čisté a suché. Pre pevnejšie spojenie zdrsnite povrchy brúsnym papierom. Otočte aplikátor tryskami nahor, odlomte zdvojené viečko, ktoré starostlivo uschovajte a nechajte uniknúť vzduchové bubliny. Do vaničky, ktorá je súčasťou plast. krytu obalu vytlačte potrebné množstvo prípravku. Ťahom nasajte do aplikátora vzduch, očistite trysky a nasaďte viečko.
Dôkladne premiešajte obe zložky - použite mixačnú tyčinku, ktorá je súčasťou výrobku a oddelí sa pri vytláčaní lepidla. Zmes tuhne počas 15 minút, pre dokonalý účinok nechajte lepený spoj vytvrdnúť 60 minút. Odoláva teplotám do 93 °C. Nevhodný na lepenie plastických hmôt na báze polyetylénu a polypropylénu.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 204

Obsahuje izokyanáty. Môže vyvolať alergickú reakciu.

H302

Škodlivý po požití.

H315

Dráždi kožu.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P391

Zozbierajte uniknutý produkt.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi