Kategórie:
Motor

MOTOR DOKTOR - prísada na zlepšenie činnosti starších motorov (443 ml)

Prvotriedna prísada zreteľne vylepšujúca činnosť starších vybehaných motorov.


Katalógové číslo: 21402

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 8.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.42 EUR


Dostupnosť: skladom      

Prísada pre lepšiu činnosť starších motorov - MOTOR DOKTOR. Prvotriedna prísada zreteľne vylepšujúca činnosť starších vybehaných motorov. Zastavuje nadmerné spaľovanie oleja a znižuje výfukové emisie, vylepšuje mazacie a tesniace schopnosti oleja, znižuje hlučnosť, zvyšuje kompresiu a výkon motora. Prípravok možno pridávať ku všetkým typom motorového oleja (1-2 balenia k 4-6 litrom oleja, podľa výfukových plynov a veku motora) v benzínových i naftových motoroch, syntetické oleje však mení na polosyntetické. Názov MOTOR DOKTOR je registrovaná ochranná známka spoločnosti DRIVE CZ s.r.o.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


EUH 401

Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.

H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H412

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P273

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi