Silikónové tesnenie číre od -73°C do 315°C (85 g)

Silikónové, plošné tesnenie číre. Teplotný rozsah: -73 °C do +315 °C


Katalógové číslo: 73009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 5.21 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.34 EUR


Dostupnosť: skladom      

Silikónové plošné tesnenie číre. Plošné tesnenie číre na studené i teplé spoje.
Viacúčelový tesniaci tmel na báze silikónu nahrádza bežné korkové, gumové a kombinované vyrezávané, či pôvodné silikónové tesnenie.
Vhodný na spojenie plôch z kovu, skla, gumy, kože a plastov.
Odoláva vlhkosti, pôsobeniu olejov, prevádzkových kvapalín, vysokým tlakom a teplotám v rozmedzí: -73 ° C do + 315 ° C.

 

Použitie:

Starostlivo očistite obe plochy a naneste tmel v tenkej vrstve 1,5-2 mm iba na jednu z nich. Počkajte 10 minút a priložte druhú plochu. Pokiaľ sa má jednať iba o dočasné a provizórne utesnenie, naneste na druhú plochu pred spojením tenký film oleja. Tmel vytlačený pri spojení plôch starostlivo odstráňte nožom či nehorľavým čističom. Nechajte vytvrdnúť 10-12 hodín.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H314

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi