Samolepiaca hliníková bandáž na opravu tlmiča výfuku (100 x 5 cm)

Na veľmi odolné a pritom rýchle utesnenie poškodeného potrubia, alebo tlmiča výfukového systému poškodených koróziou či mechanicky (praskliny, diery).


Katalógové číslo: 82009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 3.86 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.22 EUR


Dostupnosť: skladom      

Bandáž na opravu výfuku. Samolepiaca hliníková bandáž na veľmi odolné a pritom rýchle utesnenie poškodeného potrubia, alebo tlmiča výfukového systému poškodených koróziou či mechanicky (praskliny, diery). Odoláva vysokým teplotám výfukových plynov.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.