Samolepiaca hliníková bandáž na opravu tlmiča výfuku (100 x 5 cm)

Samolepiaca hliníková páska na veľmi odolnú a pritom rýchlu opravu.


Katalógové číslo: 82009

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 4.03 EUR

Cena bez DPH 20%: 3.36 EUR


Dostupnosť: skladom      

Bandáž na opravu výfuku. Samolepiaca hliníková bandáž na veľmi odolné a pritom rýchle utesnenie poškodeného potrubia, alebo tlmiče výfukového systému poškodených koróziou či mechanicky (praskliny, diery). Odoláva vysokým teplotám výfukových plynov.
Samolepiaca hliníková bandáž 100cm x 5cm

 

Použitie:

Pred zahájením opravy musí byť výfuk studený. Oceľovou kefou či brúsnym papierom očistite poškodené miesto vrátane celého obvodu tlmiča alebo potrubia, na ktoré budete lepiť bandáž. Po oddelení spodnej krycej pásky je fólia samolepiaca. Pevne as dostatočným presahom omotajte okolo poškodeného miesta a oprava je hotová.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P301 + P330 + P331

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla

P304 + P340

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P363

Kontaminovaný odev pred ďalším použitím vyperte.