Tesnenie silikón + meď spoje od -73°C do 371°C (85 g)

Silikónové, plošné tesnenie medené. Tesniaca zmes s najvyššími parametrami. Veľmi málo prchavý, znížená hladina zápachu. Teplotný rozsah: -73 °C až + 371 °C.


Katalógové číslo: 88839

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 6.22 EUR

Cena bez DPH 20%: 5.18 EUR


Dostupnosť: skladom      

Silikónové plošné tesnenie medené. Tesniaca zmes s najvyššími parametrami. Veľmi málo prchavý, znížená hladina zápachu.
Teplotný rozsah: -73 - + 371 ° C.
Tuba 85g.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H317

Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H351

Podozrenie, že spôsobuje rakovinu.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P321Odborné ošetrenie (pozri doplnkové informácie na etikete).
P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi