Adhezívny tmel s obsahom medi spray do +275°C (255 ml)

Adhezívny tmel s obsahom medi spray do 275 ° C


Katalógové číslo: 88898

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 9.90 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.25 EUR


Dostupnosť: skladom      

Adhezívny tmel s obsahom medi spray pre teploty do 275 ° C.
Copper Spray je rýchloschnúci tmel s obsahom medi.
Vyplňuje povrchové nerovnosti.

Funguje najlepšie na: výfukové potrubie, karburátory, tesnenia, tesnenia hlavy valcov, príruby.
Farba: Metallic Copper. Doba vytvrdnutia: až 24 hodín.

Teplotný rozsah: -45˚C až 275˚C.

Odolný proti benzínu a väčšine prevádzkových kvapalín.

Spray 255 g

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi