Adhezívny tmel s obsahom medi spray do +275°C (255 ml)

Adhezívny tmel s obsahom medi spray do 275 ° C


Katalógové číslo: 88898

Výrobca: Versachem


MO cena vr. DPH: 12.94 EUR

Cena bez DPH 20%: 10.78 EUR


Dostupnosť: skladom      

Rýchloschnúci a vysoko priľnavý tmel v aerosole. Značný obsah medi zvyšuje odolnosť spojov proti vysokým teplotám (do 275 ° C) a bráni ich ľahkému mechanickému poškodeniu. Ideálny na vyplnenie jemných nerovností plôch, na vylepšenie parametrov tesnení vyrobených z menej odolných materiálov a tiež použiteľný ako mazný kov (anti-seize) na ošetrenie skrutkových spojov. Spray 255 g

 

Použitie:

Pre optimálny účinok používajte sprej pri izbovej teplote okolo 22 °C. Pred použitím riadne pretrepte aspoň po dobu 1 minúty. Držte nádobku vo zvislej polohe a nanášajte zo vzdialenosti 20-30 cm. Podľa potreby aplikujte viac tenkých vrstiev, ktoré nechajte vždy vyschnúť 30 sekúnd. Krátko vyčkajte, pokiaľ tmel nie je lepkavý na dotyk a začnite spojenie dielov. Po použití sprej v obrátenej polohe krátko prestrieknite, aby nedošlo k upchatiu trysky.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:

 


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

H336

Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty

H361d

Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi