Tesniaca prísada do posilňovača riadenia (355 ml)

Prvotriedna, špeciálna, tesniaca prísada do posilňovača riadenia.


Katalógové číslo: 21304

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 8.40 EUR

Cena bez DPH 20%: 7.00 EUR


Dostupnosť: skladom      

Power Steering Stop Leak 

Tesniaca prísada do posilňovača riadenia. Prvotriedna špeciálna tesniaca prísada do posilňovača riadenia. Môže sa bezpečne pridávať ku všetkým pôvodným kvapalinám v posilňovači. Obnovuje mäkkosť a vláčnosť tesnení, a tým bráni úniku kvapaliny, spomaľuje opotrebovanie a chráni proti zadieraniu a preklzávaniu posilňovača.

 

Použitie:

Obsah fľaše pridajte do nádržky posilňovača tak, aby nedošlo k preplneniu. Účinok sa plne prejaví do 24 hodín po aplikácii. Pokiaľ aj potom dochádza k úniku, jedná sa o mechanickú závadu, navštívte teda najbližší servis.

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P201

Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.

P280

Noste ochranné rukavice,ochranné okuliare/ochranu tváre.

P308 + P313

Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.

P405

Uchovávajte uzamknuté.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi