Univerzálna kvapalina do posilňovača riadenia (355 ml)

Prvotriedna, univerzálna kvapalina do posilňovača riadenia.


Katalógové číslo: 21302

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 5.21 EUR

Cena bez DPH 20%: 4.34 EUR


Dostupnosť: skladom      

Univerzálna kvapalina do posilňovača riadenia. Prvotriedna univerzálna kvapalina do posilňovača riadenia, spĺňajúca prísne požiadavky výrobcov automobilov. Dá sa pridávať ku všetkým pôvodným náplniam, nenahrádza však kvapaliny a prísady do prevodoviek (SS12, 27601, DX88 a i.)! Chráni posilňovač proti oxidácii, korózii a ukladaniu nečistôt. Udržuje tesnenia pružné a tesné, a tým zabraňuje úniku kvapaliny. Spomaľuje opotrebovanie, eliminuje hlučnosť, umožňuje jemnejší a pokojnejší výkon.
Obsah: 355 ml

 

Použitie:

Doplňte kvapalinu do nádržky posilňovača po rysku, nikdy nepreplňujt

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P304 + P340 + P310

PO VDÝCHNUTÍ: preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi