Prísada do starších systémov autoklimatizácie (368 g)

Regeneruje a obnovuje funkcie autoklimatizácie.


Katalógové číslo: HMR134

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 28.56 EUR

Cena bez DPH 20%: 23.80 EUR


Dostupnosť: 14 dní      

Obnovuje výkon starších systémov autoklimatizácie. Obmedzuje opotrebovanie a predlžuje životnosť pohyblivých komponentov. Obnovuje funkčnosť gumových tesnení. Vhodný do systému R134a.
Kvôli novému samouzatvárateľnému ventilu, možno aplikovať iba pomocou sád MB134CS alebo HGT134CS, prípadne ich obdobou obsahujúci dávkovací kohút DV134.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H280

Obsahuje plyn pod tlakom, pri zahriatí môže vybuchnúť.

H315

Dráždi kožu.

H319

Spôsobuje vážne podráždenie očí.

P101

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264

Po manipulácii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté časti tela

P280

Noste ochranné rukavice

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P337 + P313

Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.