Prísada na detekciu a utesnenie netesností (85 g)

Prísada na detekciu a zacelenie netesností autoklimatizácie.


Katalógové číslo: LDS1

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 11.76 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.80 EUR


Dostupnosť: 10 dní      

Špeciálna prísada pre rýchle a trvalé zamedzenie úniku chladiva cez presakujúce gumové potrubia, tesnenia a o-krúžky v systéme R134a.
Obsahuje červené farbivo pre jednoduchú detekciu väčších porúch, vyžadujcích opravu v servise. Určené pre odborné použitie.
Kvôli novému samouzatvárateľnému ventilu, možno aplikovať iba pomocou sád MB134CS alebo HGT134CS, prípadne ich obdobou obsahujúci dávkovací kohút DV134.

 

Použitie:

Vždy noste ochranný odev, okuliare a rukavice. Pre aplikáciu používajte iba originálne Interdynamics príslušenstvo (kódy MB-134A, GBM-2CS atď.). Pred použitím riadne zatraste!
1) Naskrutkujte dávkovací kohút na nádobku, pričom dbajte, aby pritom bola ihla kohúta bezpečne zatiahnutá (toho docielite otáčaním gombíka kohúta proti smeru hodinových ručičiek).
2) Na voľný bočný vývod kohútika naskrutkujte modrú vysokotlakovú hadičku, naštartujte motor (nikdy nie v uzavretej miestnosti), zapnite klimatizáciu na maximum a nechajte bežať tri minúty vo voľnobehu.
3) Druhý koniec hadičky pripojte ku klimatizácii. POZOR! Nádobka musí byť počas celej aplikácie hadičkou pripojená zásadne na ventil nízkeho tlaku - nachádza sa na nízkotlakovej strane systému klimatizácie, väčšinou medzi kompresorom a výparníkom a je chránený modrou alebo čiernou krytkou.
4) Pri stále bežiacom motore a zapnutej klimatizácii opatrne otáčajte gombíkom dávkovacieho kohútika v smere hodinových ručičiek pokiaľ nedôjde k prerazeniu nádobky pomocou ihly. Krátkym spätným pohybom proti smeru hodinových ručičiek umožníte prúdenie obsahu nádobky do systému klimatizácie. Vždy dbajte, aby nedošlo k preplneniu systému!
Pokiaľ po aplikácii únik kvapaliny stále trvá, jedná sa o väčšiu závadu, navštívte teda špecializovaný servis.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H370

Spôsobuje poškodenie orgánov.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi