Prísada na detekciu a utesnenie netesností s aplikátorom (85g)

Prísada na detekciu a zacelenie netesností autoklimatizácie.


Katalógové číslo: LDS1DC

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 10.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.42 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálna prísada pre rýchle a trvalé zamedzenie úniku chladiva, presakujúceho cez gumové potrubia, tesnenia a o-krúžky v systéme R134a.
Obsahuje červené farbivo pre jednoduchú detekciu väčších porúch, vyžadujúcich opravu v servise.
Aplikácia bez nutnosti ďalšieho náradia.

 

Použitie:

1) Naštartujte motor (nikdy nie v uzavretej miestnosti), zapnite klimatizáciu na maximum a nechajte bežať vo voľnobehu.

2) POZOR! Výrobok zásadne napájajte iba na ventil nízkeho tlaku - nachádza sa na nízkotlakovej strane systému klimatizácie, väčšinou medzi kompresorom a výparníkom (viď príručka Vášho automobilu) a je chránený modrou alebo čiernou krytkou.

3) Odskrutkujte krytku ventilu. Pred použitím riadne zatraste! Odstráňte priehľadné viečko výrobku, nádobku držte hore dnom a pevným tlakom pritlačte aplikátorom na ventil klimatizácie, kým sa jej celý obsah nedostane do systému, minimálne 15 sekúnd. V prípade potreby opäť zatraste a aplikáciu zopakujte.

4) Naskrutkujte späť krytku ventilu klimatizácie.

Pokiaľ únik chladiacej kvapaliny z klimatizácie stále trvá, jedná sa o väčšiu závadu, navštívte teda špecializovaný servis.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H370

Spôsobuje poškodenie orgánov.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi