Prísada na detekciu a utesnenie netesností s aplikátorom pre priame použitie (85g)

Prísada pre detekciu a zacelenie netesností autoklimatizácie. Prevedenie s aplikátorom pre priame použitie.


Katalógové číslo: LDS1DC

Výrobca: IDQ


MO cena vr. DPH: 10.10 EUR

Cena bez DPH 20%: 8.42 EUR


Dostupnosť: skladom      

Špeciálna prísada pre rýchle a trvalé zamedzenie úniku chladiva, presakujúceho cez gumové potrubia, tesnenia a o-krúžky v systéme R134a.
Obsahuje červené farbivo pre jednoduchú detekciu väčších porúch, vyžadujúcich opravu v servise.
Aplikácia bez nutnosti ďalšieho náradia.

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


H222

Mimoriadne horľavý aerosól.

H229

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

H370

Spôsobuje poškodenie orgánov.

P102

Uchovávajte mimo dosahu detí.

P210

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

P211

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

P251

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

P410

Chráňte pred slnečným žiarením.

P412

Nevystavujte teplotám nad 50 o C/ 122 o F.

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi