Univerzálna kvapalina do posilňovača riadenia - 946 ml

Univerzálna kvapalina spĺňajúca prísne požiadavky výrobcov automobilov.


Katalógové číslo: 21303

Výrobca: Gold Eagle


MO cena vr. DPH: 11.00 EUR

Cena bez DPH 20%: 9.17 EUR


Dostupnosť: skladom      

Universal Power Steering Fluid 946

Univerzálna kvapalina do posilňovača riadenia. Prvotriedna univerzálna kvapalina do posilňovača riadenia, spĺňajúca prísne požiadavky výrobcov automobilov. Dá sa pridávať ku všetkým pôvodným náplniam, nenahrádza však kvapaliny a prísady do prevodoviek (SS12, 27601, DX88 a i.)! Chráni posilňovač proti oxidácii, korózii a ukladaniu nečistôt. Udržuje tesnenia pružné a tesné, a tým zabraňuje úniku kvapaliny. Spomaľuje opotrebovanie, eliminuje hlučnosť, umožňuje jemnejší a pokojnejší výkon.

Obsah: 946 ml.

 

Použitie:

Doplňte kvapalinu do nádržky posilňovača po rysku, nikdy nepreplňujt

 

 

Výstražné a bezpečnostné upozornenia:


P303 + P361 + P353

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/ sprchou.

P304 + P340 + P310

PO VDÝCHNUTÍ: preneste osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM.

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

P310

Okamžite volajte lekára

P501

Zneškodnite obsah/nádobu predaním oprávnenej osobe alebo vráťte dodavateľovi